Verkoopsvoorwaarden

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden alle verkopen, werken, leveringen en diensten onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

2. De gegevens opgenomen in onze brochures en documentatie zijn geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen en/of diensten. De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van een geschrift door beide partijen. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.

3. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-naleving kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper.

4a. De goederen worden verkocht en ontvangen in onze magazijnen. De goederen verzonden met welk vervoermiddel ook, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook al staan wij met eigen middelen en op eigen kosten in voor de levering.

 

4b. U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Verwittig ons via mail en we zorgen voor een correcte afhandeling.

5. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten per aangetekend en gemotiveerd schrijven door de koper gemeld worden binnen de 8 dagen na levering. Gebrekkige goederen kunnen slechts worden toegezonden na schriftelijk akkoord van stAen en reizen steeds op kosten en risico van de koper. Klachten wegens verborgen gebreken dienen per aangetekend en gemotiveerd schrijven geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648BW of in andere toepasselijke bepalingen op 6 maanden bepaald wordt vanaf de datum van de aflevering.

6. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van stAen, netto en zonder korting. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd.

Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 75 Euro en een maximum van 2000 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling.

7. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet stAen van geen enkele van de bovengenoemde rechten af, en het trekken van een wissel telt nooit als schuldvernieuwing.

8. Ingeval de koper in gebreke blijft de geleverde goederen of diensten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan stAen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de koper via een eenvoudige aangetekende zending.

stAen behoudt het recht om nog niet geleverde/niet-uitgevoerde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten zolang de vorige leveringen niet werden betaald.

9. De aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van stAen tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, noch te verpanden, zolang zij eigendom van stAen blijven.

Ingeval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn.

Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.

De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

10. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing.

Alle geschillen behoren uitsluitende tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van stAen.